Շաբաթ , 23 Հունիս 2018

  outputra5huxgif
  Clear
  18°
  Home » Լուրեր » Անհրաժեշտ է սուբսիդավորել գյուղատնտեսությանը տրամադրվող վարկերը

  Անհրաժեշտ է սուբսիդավորել գյուղատնտեսությանը տրամադրվող վարկերը

  Սեպտեմբեր 13, 2017 15:44 Լուրեր A+ / A-

  vark

  Կառավարության սեպտեմբերի 14-ի նիստում քննարկման կդրվի գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին արձանագրային որոշման նախագիծը:

  Նախագծում որպես անհրաժեշտություն նշվում է.

  «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավա­նու­թյուն տալու մա­սին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վարկավորման բնագավառում պետա­կան հովա­նավորչական քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտությամբ, որը թելադրվում է առևտրային բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի բարձր տոկո­սա­դրույք­­ներով, որոնք հանդիսանում են լուրջ խոչընդոտ գյուղատնտեսությունում բազմաթիվ տնտեսա­վարողների գործունեության համար:

  Գյուղա­տնտեսության առջև ծառացած խնդիր­ների լուծ­ման արդյունավետ միջոցներից է գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների վար­կավոր­ման մատ­չելիու­թյան բարձրացումը և վարկավորման պայմանների բարելա­վումը: Գյուղա­տնտեսական մթերքների արտադրության, մթերման, վերամշակման, գյուղա­տն­տեսական
  աշխա­տանքների նախապատ­րաստման, արտադրա­կան կարո­ղու­թյուն­ների ընդլայնման, նոր արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման  հա­մար գյուղա­տնտե­սու­թյունում տնտեսավարողնե­րին խիստ անհրաժեշտ է ունենալ բավարար հիմնական և շրջա­նառու միջոցներ: Դրա ապահովման արդյունավետ մեխա­նիզմ­ներից է նպատակային վարկերի տոկո­սադրույքների սուբսիդա­վորման ծրագրի իրականացման միջոցով վարկերի մատչելիության բարձրացումը: Վերջինս հնարա­վորություն կըն­ձեռի ընդլայնել
  գյուղա­ցի­կան տնտեսությունների կարողու­թյունները, բարձրացնել ոլորտի
  մրցու­նակությունը, նպաս­տել գյուղական հա­մայնքների ամրապնդ­մանը, բարելավել գյուղա­կան բնակչության կենսապայ­մաններն ու կյանքի որակը, բարձ­րացնել երկրի
  պարե­նային անվտան­գու­թյան մակարդակը:

  Ոլորտին տրամադրվող վարկերի մատչելիության բարձրացման ներկայիս գործող ծրագրերում կիրառվող մեխանիզմները և պայմանները հնարավորություն են տալիս լուծելու միայն գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ընթացիկ խնդիրներ:

  Ներկայումս խնդիր է վարկավորման պայմանների, մասնավորապես՝ վարկավորման ժամկետների, տրամադրվող վարկի գումարի ավելացման, սուբսիդավորվող  տոկոսադրույքի մեծացմամբ ապահովել՝

  1)   վարկերի մատչելիության մակարդակի էլ ավելի բարձրացումը,

  2)   վարկերի նպատակաուղղումը տնտեսությունների խոշորացմանը, արդիա­կան տեխնոլոգիաների ներդրմանը, տնտեսավարողների ուսուցմանը,

  3)   վարկառու տնտեսությունների հաշվառումը (ռեգիստրի վարումը),

  4)   տրամադրվող վարկերի արդյունավետության գնահատումը:

  Նշված պայմանների ապահովումն էլ պայմանավորել է վարկերի տոկոսա­դրույքների  սուբսիդավորման ներկայիս ծրագրի վերանայումը և նոր մեխա­նիզմ­ներով ծրա­գրի իրականացումը:

  Նման թեմաներ

  scroll to top