ԿԳՄՍ նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել ««Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»» օրենքի նախագիծը: Գործող օրենսդրություն Հավաստագիրը տրվում է 5 տարի ժամկետով, որի ընթացքում անձը իրավունք է ստանում դիմելու և մասնակցելու տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին, իսկ նշանակվելուց հետո տնօրենի պաշտոնավարման համար հիմք է կնքված պայմանագրի ժամկետը:

«Հանրակրթության մասին» օրենքի համաձայն՝ սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր կնքած պետական ուսումնական հաստատության տնօրենը պաշտոնավարում է մինչև իր լիազորությունների ավարտը՝ անկախ ուսհաստատության ղեկավարման իրավունքի՝ հավաստագրի հնգամյա ժամկետը լրանալուց: 

Կառավարման նոր համակարգի անցած հաստատության տնօրենի պաշտոնավարման հնգամյա ժամկետը լրանալու դեպքում զարգացման ծրագրի կատարողականի դրական արդյունքով տնօրենի հետ կնքվում է պաշտոնավարման հնգամյա նոր պայմանագիր, սակայն հավաստագրման պահանջ սահմանված չէ:

Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջացել այնպիսի կարգավորում սահմանել, որ հստակեցվեն և՛ հավաստագրի գործողության ժամկետն ու տրամադրման նպատակը, և՛ հավաստագրի կասեցման դեպքերը, որոնք կիրառելի կլինեն նաև կառավարման նոր համակարգի անցած հաստատությունների տնօրենների համար: Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում նոր մեխանիզմով ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և խրախուսման գործող համակարգերի գործարկումն առաջացրել է հերթական և կամավոր ատեստավորումների արդյունքում զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանող ուսուցչի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքերն առանձին դրույթներով և բավարար հստակությամբ սահմանելու անհրաժեշտություն:

Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է երկու ատեստավորումների համար տարանջատել ընթացակարգերի և հնարավոր հետևանքների մասով կարգավորումները: Սահմանված որոշ հասկացություններ հստակեցնելու և նորը սահմանելու անհրաժեշտություն է առաջացել: Առաջարկվող կարգավորումներ Ուսումնական հաստատություններում գործընթացի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար կառավարման նոր համակարգի անցնելու սկիզբ է համարվում տնօրենի թափուր տեղ առաջանալու ժամկետը: 

Օրենքի 12-րդ հոդվածում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները թույլ կտան հստակեցնել ոլորտում առկա իրավահարաբերությունները, կարգավորել հավակնորդին տրվող հավաստագրի գործողության ժամկետը, տնօրենի հավաստագրի կասեցման դեպքերի հավասարաչափ ազդեցության հնարավորությունը:

Օրենքի 26-րդ հոդվածում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանն ու վարձատրության բարձրացմանն ուղղված առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում հերթական և կամավոր ատեստավորումների կարգավորումներն առանձին կետերով կսահմանվեն՝ կիրառողների և շահառուների համար հստակ և հասկանալի դարձնելով հնարավոր հետևանքների մասին դրույթները: Կսահմանվի ուսուցչի մոտ առարկայական գիտելիքի իմացությունը՝ որպես մասնագիտական զարգացման գնահատված կարիք լինելու դեպքին վերաբերող կարգավորում, համաձայն որի՝ ուսուցիչը նույն տարում ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով պարտադիր կմասնակցի կամավոր ատեստավորման համար իրականացվող վերապատրաստմանը, որից հետո կամավոր ատեստավորմանը, որը կհամարվի պարտադիր ատեստավորում:

Առաջարկվում է սահմանել դպրոցահասակ երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցություն տրամադրող մասնագետների և մանկավարժական աշխատողների կամավոր ատեստավորման կարգի հաստատման համար լիազորող նորմ՝ վերոնշյալ մասնագետների համար նշված միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորություն ընձեռելով:

Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած և պարտադիր կրթությունից դուրս մնալու ռիսկի տակ գտնվող երեխաների բացահայտման և հաստատություն ուղղորդման մասով հանրակրթության բնագավառում տարածքային կառավարման մարմնի և Երևանի քաղաքապետի իրավասություններում ավելացվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված՝ վերջիններիս գործառույթներից բխող համապատասխան կարգավորում:

Քաղաքացիները և շահառու խմբերը մինչև մարտի 17-ը կարող են նախագծի վերաբերյալ իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները ներկայացնել Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում: 

231