Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պատվիրակման միջոցով Երևանում շարունակում է տնային խնամքի ծառայություններ տրամադրել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց։ Անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման նպատակով` նախարարությունը 2021 թ․ համար հատկացրել է ավելի քան 10 մլն 800 հազար դրամ։

Ծրագրի շրջանակում ապահովվում է խնամքի կարիք ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձանց խնամքն ու սպասարկումը․ ծառայությունները տրամադրվում են անձի բնակության վայրում՝ գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան:

Տրամադրվող ծառայությունները ներառում են՝

Խորհրդատվական օգնություն շահառուին և նրա ընտանիքին,

Հոգեբույժի պարբերական հսկողություն և խորհրդատվություն,

Անհատական հոգեբանական օգնություն, որը կնպաստի շահառուի հոգեբանական խնդիրների հաղթահարմանը, ինքնատիրապետման ունակության զարգացմանը,

Աշխատանքային թերապիա, արտերապիա՝ շահառուի ցանկությամբ,

Շահառուի սոցիալական կարողությունների և հմտությունների զարգացում, ինքնուրույն կենցաղավարման հմտությունների ուսուցանում և այլն։

Երևանում վերոնշյալ ծառայությունները տրամադրվում է «Խնամք» հասարակական կազմակերպության միջոցով։

334